Plecháč - Cafe & fresh bar

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

 

1. Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Zde naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších

zpracovávaných údajů. Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným

nařízením o ochraně osobních údajů - General Data Protection Regulation neboli tzv.

GDPR (zákon č.101/200 Sb., Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie

č.2016/679).

Jsme společnost s ručením omezeným zabývající se hostinskou činností

- MORAVIA PROTECT s.r.o. IČ: 28287622, se sídlem Senice na Hané, prap. Fr. Vrzala 89, PSČ 783 45, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 57443 C, Krajský soud v Ostravě a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle

níže uvedených podmínek.

1.1 Osobní údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním

našich služeb v rámci našeho on-line prodejního eshopu a smluv s

tím souvisejících.

Informace, které jsou pro objednávku online vyžadovány a ukládány:

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailovou adresu
 • Adresa pro doručení ( v případě rozvozu)

1.2 Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je abychom mohli

administrovat Vaše objednávky, abychom Vám mohli poskytnout naše služby a

abychom Vám mohli poskytnout odpovídající zázemí a zpřístupnit náš on-line

objednávací systém.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem

 • komunikace nezbytné v souvislosti s administrací objednávek
 • zlepšení kvality našich služeb
 • k marketingovým účelům
 • zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb našich a třetích stran

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, je však potřeba mít na paměti, že

předání informací, plynoucí ze smluvních zajištění, jsou nezbytné pro jejich uzavření a bez

nich není možné službu v plném rozsahu poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu.

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále

poskytovat své služby.

1.3 Přístup k Vaším údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data

svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich

údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům

či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou

vázáni na základě smlouvy povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k

žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby,

kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy zpracování spokojenostizákazníků;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • administrátor/majitel stánek firma Moravia Protect s.r.o.

Za určitých, přesně definovaných podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje

předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům

činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a

dalším orgánům veřejné správy.

1.4 Délka zpracování Vašich osobních údajů

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání

smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu

dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné

poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají

ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat

bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními

předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

1.5 Zabezpečení osobních údajů

Přijímáme technická a organizačně bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje

chráníme před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných

osob či neoprávněným zveřejněním.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům

chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi

webovými stránkami šifrovány.

1.6 Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli

odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@cafeplechac.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na

základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také

nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním

základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní

povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

1.7 Práva subjektu údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých
 • případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

1.8 Právo vznést námitku

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení

či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést

námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého

marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a

další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme.

1.9 Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším

zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktního e-mailu info@cafeplechac.cz

nebo osobněna naší adrese: CAFE & FRESH BAR PLECHÁČ, Wolkerová ulice č.e. 261, Prostějov, 79601.